Chceš vědět víc o mně a mých grillparádách? Klikej!

ÚPLNĚ ÚPLNÁ
PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.    ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ PROVOZOVATEL

1.1.    Organizátorem a současně pořadatelem soutěže je společnost Kostelecké uzeniny a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, IČO: 46900411 (dále jen „organizátor“).

1.2.    Technickým provozovatelem soutěže je společnost Nilia Production, s. r. o., Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, IČO: 07036302 (dále také jako „technický provozovatel“).

2.    DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

2.1.    Soutěž bude probíhat na území České republiky, a to od 15.5.2019 do 31.8.2019 (dále také jako „doba trvání soutěže“) prostřednictvím webových stránek www.neolitujes.cz.

2.2.    Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodu prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže, změnit pravidla soutěže anebo soutěž zrušit.

2.3.    Informace o soutěži je možné v době od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 získat na telefonním čísle 731 929 780 nebo emailové adrese [email protected].

3.    VÝHRY V SOUTĚŽI, SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

3.1.    Výhry v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené tímto statutem pro získání stanovených výher. Výherci budou zveřejněni na webové stránce www.neolitujes.cz

3.2.    Do soutěže byly vloženy následující výhry:

      3.2.1.   15× 5 000 Kč

      3.2.2.   15× 2 000 Kč

      3.2.3.   100× 1 000 Kč

      3.2.4.   200× 500 Kč

      3.2.5.   100× stylová zástěra Ládi Grilemana

      3.2.6.   150× vytuněné tričko od Ládi Grilemana

      3.2.7.   120× Láďův batoh na grilparády

      3.2.8.   300× kruťácký vak na záda

4.    ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1.    Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která v jakékoli provozovně na území České republiky zakoupí soutěžní výrobek ze seznamu, který je přílohou tohoto statutu (dále jen „soutěžní nákup“) a současně se registruje vyplněním všech položek formuláře na webových stránkách www.neolitujes.cz (dále jen „webová nebo soutěžní registrace“).

4.2.    Nákup každého soutěžního produktu opravňuje soutěžícího k provedení nejvýše jedné soutěžní registrace. Opakovaná účast je možná, avšak vždy s novým soutěžním nákupem. Každý soutěžící může do soutěže během jednoho dne zaslat maximálně pět registrací s kódem každého produktu. Vzniknou-li pochybnosti, zda soutěžící dodržel pravidla uvedená v tomto odstavci, je organizátor nebo technický provozovatel oprávněn si od daného soutěžícího vyžádat všechny doklady potřebné pro ověření uvedených skutečností (např. účtenky dokládající provedení všech soutěžních nákupů, se kterými se soutěžící soutěže zúčastnil, doklad prokazující oprávněné užívání zadaného telefonního čísla apod.) V případě nesplnění těchto podmínek bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

4.3.    U každé přijaté soutěžní registrace jsou kromě kódu z obalu výrobku evidovány i následující informace:

      a)    číslo mobilního telefonu, které soutěžící do formuláře zadal,

      b)    jméno a příjmení soutěžícího, a

      c)  datum a přesný čas přijetí soutěžní registrace.

4.4.   Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení soutěžních registrací. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. Na osoby ze soutěže vyloučené se nahlíží, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení soutěžní registrace nebo osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.

4.5.    Organizátor ani technický provozovatel nejsou odpovědní za případnou technickou poruchu na straně třetích stran.

4.6.    Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal informace týkající se soutěže a jeho účasti v ní na číslo mobilního telefonu, které zadal při soutěžní registraci.

4.7.    Po dobu trvání soutěže se soutěže může účastnit s jedním číslem mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. V případě pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, které bylo použito při soutěžní registraci.

5.    ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

5.1      Každé z výher uvedených v čl. 3.2 bude technickým provozovatelem přiřazen jeden časový okamžik (dále jen „šťastná chvilka“).

5.2      Výhercem se stane soutěžící, jehož soutěžní registrace bude přijata v okamžiku šťastné chvilky nebo jako první následující po šťastné chvilce, přičemž vyhrává výhru, která je této šťastné chvilce přidělena.

5.3      O své výhře bude soutěžící vyrozuměn technickým provozovatelem ihned po provedení soutěžní registrace, a to prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, které bylo zadáno při soutěžní registraci. Soutěžící je povinen v souladu s instrukcemi ve zprávě s informacemi o výhře sdělit veškeré údaje nezbytné pro vypořádání výhry, tedy zejména své jméno, příjmení, korespondenční adresu, příp. číslo účtu v případě získání výhry podle čl. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4.

5.4      Výherce je povinen předložit v souladu s instrukcemi organizátora sken nebo fotografii účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu.

5.5      Pokud výherce nesplní podmínky uvedené v bodě 5.3 a 5.4 a nezašle požadované údaje v souladu s instrukcemi do pěti pracovních dnů, příp. se nedohodne s organizátorem jinak, je ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že soutěžícímu zanikne nárok výhru, propadá výhra ve prospěch organizátora.

5.6      Výhra podle čl. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4 bude vypořádána výhradně převodem na účet určený výhercem; ostatní výhry budou doručovány prostřednictvím smluvního přepravce. Výhry budou odeslány do 10 pracovních dní od vzniku nároku na výhru.

5.7      Každý soutěžící je oprávněn během celého trvání soutěže získat maximálně jednu finanční výhru od každého typu, tedy nejvíce 8 500 Kč dohromady.

6.    VYPOŘÁDÁNÍ VÝHER

6.1      O získání výhry bude výherce informován bezprostředně po provedení soutěžní registrace, a to webovou hláškou a současně pomocí SMS zaslané na telefonní číslo, které při soutěžní registraci uvedl.

6.2      Výherce je povinen v souladu s instrukcemi uvedenými v oznámení o výhře zaslat elektronickou poštou na e-mail [email protected] sken nebo fotografii pokladního dokladu ze soutěžního nákupu a kontaktní údaje nezbytné pro vypořádání výhry, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku nároku na výhru.

6.3      Finanční výhry budou vypořádány zasláním odpovídající finanční částky na bankovní účet, který soutěžící zašle do pěti pracovních dnů spolu se skenem nebo fotografií pokladního dokladu a dalšími kontaktními údaji na e-mail [email protected].

6.4      Hmotné výhry budou výhercům distribuovány prostřednictvím smluvního dopravce na zadanou adresu.

6.5      Výhry budou distribuovány nejpozději do 13. 9. 2019.

6.6      Výherce, který nesplní podmínky stanovené tímto statutem, příp. nereaguje ve stanoveném termínu na oznámení o výhře, bude ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká.

7.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

7.1      Výhrou v soutěži nevzniká nárok na poskytnutí náhrady za hmotnou výhru formou finančního či jiného plnění.

7.2      Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky pro předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům vydány v souladu s tímto statutem. 

7.3      Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži a užíváním výhry.

7.4      Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem.

8.    SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1      Soutěžící uděluje vstupem do soutěže společnosti Kostelecké uzeniny a.s., č.p. 60, 588 61 Kostelec, IČO: 46900411 (správce osobních údajů) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, korespondenční adresa, příp. číslo bankovního účtu za účelem vyhodnocení soutěže, distribuce výher, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži; po splnění účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), jakož i uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail [email protected]. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Odvolání souhlasu během doby trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže.

8.2      Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Zpracovatelem z důvodu technického zajištění soutěže a souvisejících administrativních činností je společnost Nilia Production, s. r. o., Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, IČO: 07036302, www.nilia.cz.

8.3      Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, počátečního písmene příjmení, obce, v níž má bydliště, ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách organizátora, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům.

Příloha - seznam soutěžních výrobků

Láďova krkovička na gril cca 350g
4 burgříky s cibulkou 440g
Dvouručák 330g
Los Žebros cca 750g
Žebro Amerikámo cca600g
Bílý bavor + Klobáska z Paprikova 500g
Fit burger 440g
Ííízy špízy s čerstvou paprikou 500g
Ííízy špízy ve skvělé marinádě cca 700g
Echt Bavoriš 220g
Moravské klobásky400g
Šunkovky s nivou340g
Gril klobása od mistra 450g
Goudovka větrem ošlehaná 450g
Láďovy chilli špekáčky 450g
Hasičská vypékačka450g
Krůťáci s goudou340g
Los Jalapeňos 340g
Masošpejle 365g
Mělněné špízy 365g